Algemene voorwaarden gebruik website

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing  wanneer u gebruik maakt van deze website. Tevens is onze Cookie verklaring van toepassing. Dit reglement is aangepast  naar aanleiding van de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zodat de rechten van bezoekers nog beter beschermd worden. In aanvulling op  deze Voorwaarden is ook een Disclaimer opgesteld.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking het logo van deze website, zorg-tender.nl, berusten uitsluitend bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (Hierna: de NFG). De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de NFG en/of haar partners  Ovezo en Logiteam.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website of in het kader van openbare nieuwsgaring door journalisten.

De NFG zal op verzoek informatie van deze website verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van de NFG, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden